PROJECT ปี 2565


 • 284840
  งานกั้นห้องผนังและฝ้าเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS- งานผนังและฝ้าเพดานแผ่นฉนวน PS 2''- งานประตูบานเลื่อนไอโซวอลล์ จำนวน 3 ชุด- งานหน้าต่างบานเลื่อน 2 ชุด- อุปกรณ์ยึดแขวนฝ้าเพดาน

 • 37621
  PROJECT งานติดตั้งผนังและฝ้าเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS- งานติดตั้งผนังแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS 2'' ลอนใหญ่ พื้นที่ 466 ตร.ม.- งานติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS 2'' ลอนใหญ่ พื้นที่ ...

 • S__14278753
  SIS
  PROJECT งานกั้นห้องแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PU

 • 287261
  PROJECT : งานติดตั้งผนังและฝ้าเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS 2'' @โรงปลูกกัญชา (งานชั้น1/ชั้น2)- งานติดตั้งผนังแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS 2'' พื้นที่ 1,672 ตร.ม.- งานติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นฉนวนสำ...


 • 286313

 • 4456
  - แผ่นฉนวน PS - Foam 50 mm. 2CB 1.00 lbs. 2" (ผิวเรียบ) จำนวน 464.40 ตรม.- แผ่นฉนวน PS-FOAM 50 mm. 2CB 1.00Ibs. (2") ผิวเรียบ (สำหรับผนังและฝ้า)- ชุดประตูบานเลื่อน ขนาด กว้าง 1.50 ...

 • 294186
  PROJECT : งานติดตั้งผนังและฝ้าเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS - งานติดตั้งผนังแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS 3'' พื้นที่ 256 ตร.ม. - งานติดตั้งผนังแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS 2'' พื้นที่ 159 ตร.ม. - งานต...

 • 294174
  PROJECT : งานติดตั้งผนังและฝ้าเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป - งานติดตั้งผนังแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS 2'' พื้นที่ 335 ตร.ม. - งานติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS 2'' พื้นที่ 282 ตร.ม. - ชุด...

 • 328201
  PROJECT : งานติดตั้งผนังและฝ้าเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS - งานติดตั้งผนังแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS 2'' พื้นที่ 670 ตร.ม. - งานติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS 2'' พื้นที่ 465 ตร.ม. -...

 • 328146

 • 64
  PROJECT : งานติดตั้งผนังและฝ้าเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS - งานติดตั้งผนังแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS 8'' (ห้องเย็น) พื้นที่ 150 ตร.ม. - งานติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS 8'' (ห้องเย็น...

 • 328208
  งานติดตั้งผนังและฝ้าเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS 3'' - งานติดตั้งผนังและฝ้าเพดาน พื้นที่ 200 ตร.ม. - ชุดประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด กว้าง 1.20 x สูง 2.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ช...

 • ส่งงาน (6).jpg
  งานติดตั้งผนังและฝ้าเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS 2" - งานติดตั้งผนังและฝ้าเพดาน พื้นที่ 1,131 ตร.ม. - ชุดประตูบานเปิดคู่ขนาด กว้าง 2.00 x สูง 2.00 เมตร (มีช่องมอง) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง...

 • 071265 (3).jpg
  งานกั้นห้องไอโซวอลล์ 3 ชั้น - ผนังไอโซวอลล์ 3 นิ้ว 398.88 ตรม. - ชุดประตูบานเลื่อนเดี่ยว ขนาด กว้าง 1.00 x สูง 2.20 เมตร ช่องมองใสขนาด 30x30 ซม. จำนวน 12 ชุด - กระจกบานติดตาย - ขน...

 • 111165 (6)
  งานติดตั้งแผ่นไอโซวอลล์ 10,000 ตรม.หน้างาน COSMO MANUFACTURING อ.พานทอง จ.ชลบุรีVisitors: 13,040,728