อบรมหลักสูตรการใช้รถ X-Lift

                 บริษัท กิจรุ่งเรือง อลูเทค จำกัด ได้ผ่านห่ารฝึกอบรมหลักสูตรการใช้รถ x-lift  เพราะเราตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในการขับรถอย่างถูกวิธิและมีความปลอดภัย
จึงได้เสนอโครงการฝึกอบรมภายในหลักสูตร " ความปลอดภัยในการใช้รถ x-lift "

วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชิ้นส่วนต่างๆ
- เพื่อส่งเสริมทักษะการขับรถ x-lift ให้ถูกวิธีและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการตวจเช็คและบำรุงรักษา

หัวข้อการอบรม
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถ x-lift
- เทคนิคการขับรถ x-lift ให้ถูกวิธและปลอดภัย
- ฝึกภาถปฏิบัติในการใช้รถ x-lift
- การระดมสมอง กรณีศึกษาเพื่อพัฒนาจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานVisitors: 2,211,596