อบรมหลักสูตรการใช้รถ X-Lift

บริษัท กิจรุ่งเรือง อลูเทค จำกัด ได้ผ่าน การฝึกอบรมหลักสูตรการใช้รถ x-lift เพราะ เราตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ในการขับรถอย่างถูกวิธีและมีความปลอดภัย จึงได้เสนอโครงการฝึกอบรมในหลักสูตร "ความปลอดภัยในการใช้รถ x-lift"
 
วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชิ้นส่วนต่างๆ
- เพื่อส่งเสริมทักษะการขับรถ x-lift ห้ถูกวิธีและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการตรวจเช็ค และบำรุงรักษา
 
หัวข้อการอบรม
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถ x-lift
- เทคนิคการขับรถ x-lift ให้ถูกวิธีและปลอดภัย
- ฝึกภาคปฏิบัติในการใช้รถ x-lift
- การระดมสมอง กรณีศึกษาเพื่อพัฒนาจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน
Visitors: 22,880,626